Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją
w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora bankowego. Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (94/19/WE
z dnia 30 maja 1994 r.) w sprawie systemów gwarancji depozytów. 

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana
w całości.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach
    (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.


Więcej na stronie www.bfg.pl

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj